Warunki

Zasady i Warunki

Dokumenty te określają Warunki („Warunki”), na których Talent CRM na 18 Mark Road, Oxford, OX3 8PA zapewnia Abonentom dostęp do oprogramowania rekrutacyjnego („Talent CRM”) na stronie www.talentcrm.co.uk ('Teren').

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny i usług CRM Talent należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że ​​jest upoważniony do zawarcia niniejszych warunków w imieniu firmy lub organizacji subskrybującej.

Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani usług dostępnych za pośrednictwem Witryny / aplikacji mobilnej („Usługa”) ani z niej korzystać.

Talent CRM (o nazwie „Talent CRM”) oferuje Usługę wyłącznie do użytku podmiotowi podpisującemu i firmom stowarzyszonym na podstawie niniejszych warunków umowy, w których imieniu konto jest zarejestrowane za pośrednictwem Witryny („Subskrybent” lub „Ty”), a nie do użytku ani na rzecz osób trzecich. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub rozszerzające obecną Usługę, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają niniejszym Warunkom.

1. Dostęp do usługi

Talent CRM dołoży wszelkich starań, aby Usługa była dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Jednak wystąpią okoliczności, w których Usługa zostanie przerwana z powodu konserwacji, aktualizacji i napraw awaryjnych lub z powodu awarii łączy i sprzętu telekomunikacyjnego. Talent CRM podejmie każdy rozsądny krok, aby zminimalizować takie zakłócenia, gdy jest to w granicach rozsądnej kontroli Talent CRM. Talent CRM zastrzega sobie prawo do ustanawiania ograniczeń użytkowania i przechowywania w odniesieniu do Usługi według własnego uznania w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez niego. Subskrybent oświadcza Talent CRM, że jeśli Subskrybent jest osobą fizyczną (tj. Nie jest podmiotem), Subskrybent ma co najmniej X lat 18. Subskrybent oświadcza również, że korzystanie z Usługi jest prawnie dozwolone i bierze pełną odpowiedzialność za wybór i korzystanie z Usługi. Talent CRM udostępnia treści za pośrednictwem swojej Usługi i Witryny („Treść”). Talent CRM nie twierdzi, że Usługa może być legalnie używana lub że Treści mogą być przesyłane lub pobierane do i z Usługi poza terytorium Wielkiej Brytanii. Dostęp do treści może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli korzystasz z Usługi spoza Wielkiej Brytanii, robisz to na własne ryzyko i ponosisz odpowiedzialność za zgodność z przepisami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji. Subskrybent będzie odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu lub usług pomocniczych potrzebnych do połączenia się z Usługą i korzystania z niej, w tym między innymi modemów, sprzętu, oprogramowania oraz usług telefonii zamiejscowej lub lokalnej. Subskrybent będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności takiego sprzętu lub usług pomocniczych z Usługą.

2. Ogólne warunki

Rejestrując się w Usłudze, musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, pełną nazwę firmy, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji. Podczas rejestracji konta płatnego lub uaktualnienia konta bezpłatnego do konta płatnego musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, pełną nazwę firmy (jeśli dotyczy), prawidłowy adres e-mail, prawidłowe informacje rozliczeniowe i wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji lub aktualizacji. Konta zarejestrowane lub automatyczne próby logowania przez „boty” lub inne automatyczne metody są niedozwolone. Twój login może być używany tylko przez twoją organizację, jeden login może nie być współdzielony przez wiele osób w twojej organizacji. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Talent CRM nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.

Subskrybent zgadza się niezwłocznie powiadomić Talent CRM o każdej faktycznej lub podejrzewanej utracie, kradzieży lub nieuprawnionym użyciu konta lub hasła Abonenta. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie publikowane Treści Subskrybenta (zgodnie z definicją poniżej) oraz działania, które mają miejsce za pośrednictwem Twojego konta. Wszelkie nieuczciwe, obraźliwe lub nieautoryzowane korzystanie z Usługi może być przyczyną utraty prawa Subskrybenta do korzystania z Usługi lub dostępu do Witryny. Subskrybent nie może publikować, przekazywać ani powodować wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek wiadomości lub zaproszeń zaprojektowanych lub mających na celu uzyskanie hasła i informacji o koncie od jakiegokolwiek innego użytkownika. Jeśli korzystasz z bezpłatnego konta, nie możesz blokować reklam. Jedna osoba lub osoba prawna nie może prowadzić więcej niż jednego bezpłatnego konta. Nie możesz korzystać z Usługi w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Korzystając z Usługi, nie możesz naruszać żadnych przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Nie możesz modyfikować, dostosowywać ani hakować Usługi ani modyfikować innej strony internetowej, aby fałszywie sugerować, że jest ona powiązana z Usługą, Talent CRM lub inną usługą Talent CRM. Nie możesz odsprzedawać Usługi osobom trzecim jako prywatna marka lub z uwzględnieniem opłaty za narzut bez wyraźnej pisemnej zgody Talent CRM.

3. Przechowywanie i wyszukiwanie treści subskrybenta

Usługi można używać wyłącznie do przesyłania i przechowywania CV (lub wznawiania), plików związanych z procesem zatrudniania kandydata (zwanych dalej „Kandydatami”), opisów stanowisk i komentarzy w odniesieniu do powyższego (wszystkie wyżej wymienione w niniejszym dokumencie jako „Treść subskrybenta”). Nie wolno przesyłać reklam handlowych ani żadnych innych materiałów, które nie są objęte definicją „Treści subskrybenta”, ani przekazywać niezamówionych informacji, materiałów lub danych (w tym między innymi wiadomości „spamowych”). Rozumiesz, że z Usługi można korzystać do przesyłania Treści Subskrybenta. Nie wolno przesyłać ani wykorzystywać żadnych robaków, wirusów lub kodu o charakterze destrukcyjnym lub próbujących automatycznie gromadzić informacje z ekranu (zgarnianie ekranu). Nie można używać automatycznych systemów („botów”) do przesyłania wielu strumieni danych, na przykład wielu kandydatów. Jeśli wykorzystanie przepustowości jest nadmierne (określone wyłącznie przez Talent CRM), w celu ochrony dostępności Usługi dla wszystkich subskrybentów (w tym stron trzecich), zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia użytkowania lub wyłączenia konta po uprzednim pisemnym powiadomieniu Ciebie, dopóki nie możesz zmniejszyć zużycia przepustowości.

4. Polityka ogłoszeń o pracy

Za pośrednictwem swojej usługi Talent CRM może oferować dystrybucję ogłoszeń o wolnych miejscach pracy („Ogłoszenie o pracy”) w kanałach dystrybucji (zdefiniowanych poniżej). Talent CRM może według własnego uznania pobierać dodatkowe opłaty za ogłoszenia o pracę („Premium Job Advertisements”). Wszystkie opłaty za ogłoszenia o pracy będą przekazywane podczas procesu zamawiania. Talent CRM dołoży uzasadnionych starań, aby rozpowszechniać ogłoszenia o pracę wśród usług podmiotów zewnętrznych, tablic ofert pracy i / lub innych podmiotów w naszej sieci dystrybucji (łącznie „Kanały dystrybucji”). Przyjmujesz jednak do wiadomości i akceptujesz fakt, że nie mamy kontroli nad kanałami dystrybucji lub sieciami komunikacyjnymi, dlatego nie dajemy żadnej gwarancji, że Twoje ogłoszenia o pracę będą faktycznie dostarczane przez Internet lub za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, zaakceptowane przez podmiot w kanałach dystrybucji lub zostać przyjęty i / lub przeczytany przez kandydatów do pracy lub potencjalnych kandydatów do pracy. Akceptujesz, że podmioty w kanałach dystrybucji nie mają obowiązku używania ani wyświetlania ogłoszenia o pracę i mogą odrzucić ogłoszenie o pracę z dowolnego powodu lub bez powodu, niezależnie od tego, czy korzystasz z płatnego abonamentu, czy też subskrypcji próbnej lub bezpłatnej, a nawet zapłaciłeś za Ogłoszenie o pracę premium. Zgadzasz się, że Talent CRM nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej osoby trzeciej, jeśli Twoje ogłoszenie o pracę zostanie odrzucone lub nie zostanie opublikowane, i nie będziesz uprawniony do żadnego zwrotu kosztów za ogłoszenia o pracy, które nie zostały opublikowane ani rozpowszechnione. W przypadku anulowania ogłoszenia o pracę Premium zamieszczonego za pośrednictwem kanałów dystrybucji nie oferujemy zwrotu pieniędzy. Przesyłając ogłoszenie o pracę, użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie tego ogłoszenia o pracę w kanałach dystrybucji. Zgadzasz się nie publikować ani promować żadnych ogłoszeń o pracę, które: zawierają niedokładne, fałszywe, wprowadzające w błąd informacje, które zawierają ukryte słowa kluczowe, ani nie sprzedają ani nie promują usług. Ogłoszenia o pracy muszą być zgodne z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami, w tym między innymi przepisami dotyczącymi pracy i zatrudnienia oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji (lub równoważnym w kraju, w którym ogłoszenia o pracy są udostępniane, publikowane lub dystrybuowane). Nie dajemy żadnej gwarancji co do liczby lub jakości kandydatów, które otrzymasz w wyniku ogłoszenia o pracy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzenie przeszłości i sprawdzanie referencji, weryfikację informacji dostarczonych przez i wybór odpowiedniego kandydata. W niektórych przypadkach podmioty w Kanałach dystrybucji mogą wymagać zgody na dodatkowe zasady świadczenia usług, aby umożliwić rozpowszechnianie ogłoszeń o pracę w ich usługach lub za ich pośrednictwem, a użytkownik wyraża zgodę na takie dodatkowe zasady świadczenia usług, które dotyczą dystrybucji Twoje ogłoszenia o pracę. Rozumiesz i akceptujesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelką odpowiedzialność wynikającą z publikacji ogłoszeń o pracę lub materiałów, z którymi użytkownicy mogą się łączyć poprzez takie ogłoszenia o pracę. Zgadzasz się zabezpieczyć i utrzymać Talent CRM i jego spółki zależne oraz ich odpowiednich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i agentów w sposób bezpieczny od wszelkich roszczeń, kosztów, szkód, strat, zobowiązań i wydatków (w tym opłat i kosztów obsługi prawnej) z lub w związku z ogłoszeniami o pracę dostarczonymi przez ciebie lub innymi dostarczonymi przez ciebie treściami, lub twoim naruszeniem niniejszej Umowy.

5. Wsparcie jakości usług

Talent CRM dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby odpowiedzieć na wszystkie przychodzące prośby o wsparcie w ciągu dwóch dni roboczych. Nasz zespół wsparcia jest dostępny pod adresem support@talentcrm.co.uk.

6. Wyłączenie gwarancji

Subskrybent niniejszym gwarantuje, że (a) Subskrybent ma prawo i zdolność do zawarcia niniejszych Warunków i związania się nimi; oraz (b) Subskrybent przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących korzystania z Usługi i Witryny przez Abonenta; oraz (c) a Abonent zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków Talent CRM odnoszących się do Usługi i Witryny określonych przez Talent CRM. Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi i Witryny na własne ryzyko. Talent CRM korzysta z usług zewnętrznych dostawców usług (takich jak dostawca sieci, centra danych, dostawcy telekomunikacji), aby udostępnić Abonentowi Usługę i Witrynę. Talent CRM gwarantuje i podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić subskrybentowi dobry poziom usług, jednak Talent CRM nie gwarantuje, że taka usługa będzie wolna od błędów lub zakłóceń przez cały czas. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Talent CRM nie gwarantuje, że Treść Witryny (zdefiniowana poniżej) jest dokładna, kompletna, nadaje się do określonego celu, a wszelkie gwarancje wynikające z przepisów lub innych przepisów są niniejszym wyłączone i zrzeczone się. Talent CRM może wyświetlać lub udostępniać linki lub inne interakcje z witrynami stron trzecich i banerami reklamowymi stron trzecich w Witrynie („Witryny stron trzecich”). W szczególności Usługi mogą również zapewniać Abonentowi możliwość łączenia i publikowania Informacji Subskrybenta za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich i innych usług stron trzecich, takich jak serwisy społecznościowe i biznesowe. Korzystanie z takich stron internetowych osób trzecich i usług stron trzecich odbywa się na ryzyko subskrybenta i podlega warunkom dostawcy strony internetowej osób trzecich. Talent CRM nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich i usługi stron trzecich, w tym, między innymi, za ich jakość, zawartość, warunki użytkowania i dostępność.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że Talent CRM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: (i) użytkowania lub niemożności korzystania z Usługi; (ii) koszty zakupu towarów zastępczych i usług wynikających z wszelkich zakupionych lub uzyskanych towarów, danych, informacji lub usług lub otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych za pośrednictwem lub z Usługi; (iii) oświadczenia lub postępowanie stron trzecich w Serwisie. Talent CRM nie ponosi odpowiedzialności za kwoty przekraczające opłaty wnoszone na rzecz Talent CRM zgodnie z niniejszą Umową w okresie sześciu (6) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które spowodowało Twoje roszczenie lub powództwo przeciwko Talent CRM. Ograniczenia określone w tym artykule mają zastosowanie do: (i) szkód pośrednich, przypadkowych, specjalnych, wynikowych, karnych lub przykładowych, w tym między innymi szkód z tytułu utraty zysków, wartości firmy lub innych wartości niematerialnych (nawet jeśli Talent CRM został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód); (ii) wszystkie przyczyny wszystkich roszczeń lub roszczeń łącznie, w tym między innymi naruszenie umowy, naruszenie gwarancji, odszkodowanie, zaniedbanie, rażące zaniedbanie, umyślne przewinienie, ścisła odpowiedzialność, wprowadzanie w błąd i inne niedozwolone czynności. Ograniczenia określone w tym artykule będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków i będą miały zastosowanie, nawet jeśli okaże się, że jakiekolwiek ograniczone rozwiązanie określone w niniejszych Warunkach nie spełniło swojego zasadniczego celu. Wszelkie ograniczenia uzgodnione na podstawie tego artykułu będą miały również zastosowanie do odpowiedzialności dyrektorów, kierowników, pracowników, agentów i członków Talent CRM.

8. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć Talent CRM, jego kontrahentów i licencjodawców oraz ich odpowiednich dyrektorów, kierowników, pracowników, członków, akcjonariuszy i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, działaniami, przyczynami działania, żądaniami, koszty i wydatki, w tym między innymi opłaty adwokackie, wynikające z korzystania z Usługi, za naruszenie jakiejkolwiek własności intelektualnej Treści Abonenta w związku z korzystaniem z Usługi. Warunki określone w tej sekcji będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych warunków. Talent CRM zgadza się zabezpieczyć cię i zabezpieczyć przed nieszkodliwością, twoimi kontrahentami i licencjodawcami oraz twoimi odpowiednimi dyrektorami, urzędnikami, pracownikami, członkami, akcjonariuszami i agentami od i przeciwko wszelkim roszczeniom osób trzecich, że Usługi naruszają prawa własności intelektualnej Wielka Brytania i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Stany Zjednoczone Ameryki. Warunki określone w tej sekcji będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych warunków.

9. Modyfikacja usługi

Talent CRM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usłudze w dowolnym momencie i z dowolnego powodu w celu ulepszenia Usługi. Jeśli ta zmiana może mieć konsekwencje dla użytkowania, zmiana zostanie ogłoszona. Zmiany dotyczące prywatności zostaną wcześniej ogłoszone użytkownikom za pośrednictwem naszej polityki prywatności.

10. Zewnętrzni dostawcy

Rozumiesz, że Talent CRM korzysta z zewnętrznych dostawców (zwanych dalej „Dostawcami”) i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej, wsparcia telemarketingowego i powiązanych technologii wymaganych do uruchomienia Usługi. Talent CRM nie gwarantuje, że wyniki prezentacji lub informacji będą prawidłowe, w tym ceny i oceny, na dowolnym ekranie, który skutkuje transakcją dowolnego rodzaju, dostarczoną przez zewnętrznego dostawcę znalezionego za pomocą Usługi. Talent CRM nie daje żadnej gwarancji ani gwarancji, że otrzymasz takie same wyniki, jak pokazano w zagregowanych danych przedstawionych na tablicach ogłoszeń lub w innym systemie oceny znalezionym w usłudze świadczonej przez stronę trzecią.

11. Płatności, zwroty, uaktualnienia i obniżki

Korzystanie z Usługi jest bezpłatne podczas „Okresu bezpłatnego okresu próbnego”, który domyślnie wynosi 14 dni. Do płacenia kont wymagana jest ważna karta kredytowa. Usługa jest pobierana z góry, domyślnie co miesiąc (dostępna również z góry opłacona przez 12 miesięcy) i może zostać anulowana w dowolnym momencie - w którym będą naliczane tylko pozostałe dni tego miesiąca. Zwroty rocznych pakietów przedpłaconych nie podlegają zwrotowi. Talent CRM jest upoważniony do dostosowania obowiązujących opłat, stawek i cen za Usługę każdego roku w rozsądnych granicach. Wszystkie opłaty nie uwzględniają wszystkich podatków, opłat lub ceł nakładanych przez organy podatkowe, a użytkownik będzie odpowiedzialny za zapłatę wszystkich takich podatków, opłat lub ceł, z wyjątkiem tylko brytyjskich podatków od dochodu Talent CRM. W przypadku każdego uaktualnienia na poziomie planu podana karta kredytowa zostanie automatycznie obciążona w momencie uaktualnienia. Obniżenie poziomu usługi spowoduje naliczenie opłaty za pozostały miesiąc według bieżącego planu. Domyślna data płatności za karty kredytowe i faktury to ta sama data, w której złożyłeś zamówienie lub otrzymałeś faktury. Usługi, w tym ogłoszenia o pracę, zostaną uruchomione w momencie otrzymania płatności. Wszystkie opłaty są w funtach szterlingach (GBP).

12. Zakończenie

Możesz natychmiast zamknąć swoje konto i Usługę, przechodząc do sekcji płatności w ustawieniach na koncie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres support@talentcrm.co.uk. Masz prawo do pobrania lub zażądania Treści subskrybenta w ciągu trzydziestu dni po wypowiedzeniu. Następnie cała treść subskrybenta zostanie usunięta z usługi. Jeśli zakończysz swoją Usługę przed końcem bieżącego okresu przedpłaconego (miesiąc, kwartał, pół roku, cały rok), wypowiedzenie stanie się skuteczne natychmiast i nie zostaniesz obciążony ponownie, ani nie otrzymasz zwrotu za niewykorzystana część okresu płatności. Kontrakty roczne muszą zostać anulowane co najmniej na miesiąc przed datą odnowienia lub zostaną automatycznie przedłużone na podobny termin umowy. Talent CRM, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Usługi tylko w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta i dostępu do Konta, a także utratę i zrzeczenie się całej Treści na Koncie. Talent CRM może w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, zakończyć Usługę, jeżeli Talent CRM nie może świadczyć Usługi na rzecz Klienta na podstawie: a) przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Talent CRM lub b) dowolnego partnera biznesowego lub usługodawcy Talent CRM z powodu rządowe sankcje gospodarcze wobec dowolnego kraju lub państwa.

13. Prawa autorskie i własność treści

Witryna i jej zawartość są przeznaczone wyłącznie do użytku subskrybentów Talent CRM i mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Wszystkie materiały w Witrynie, w tym między innymi tekst, dane, informacje, grafika, logo, narzędzia, zdjęcia, obrazy, ilustracje, audio, wideo i animacje („Treść witryny”) są własnością Talent CRM i / lub stronom trzecim i są chronione brytyjskim i międzynarodowym prawem autorskim. Wszystkie znaki handlowe, znaki usługowe i nazwy handlowe są własnością Talent CRM i / lub stron trzecich. Subskrybent przestrzega wszystkich informacji o prawach autorskich, informacji i ograniczeń zawartych w treściach dostępnych za pośrednictwem Usługi. Wszelkie prawa własności intelektualnej Abonenta do danych, informacji, Treści subskrybenta, w tym między innymi informacje od kandydatów do pracy za pomocą formularzy online, które zawierają dodatkowe informacje, takie jak CV, listy motywacyjne, odpowiedzi na pytania oraz dodatkowe dane osobowe / historię pracy, a wszystkie informacje związane z korzystaniem z Usługi przez Abonenta, znaki handlowe i nazwy handlowe są i pozostaną własnością Subskrybenta. Witryna jest chroniona prawem autorskim zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi praw autorskich, konwencjami międzynarodowymi i innymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Słowo „Talent CRM” jest chronione znakiem towarowym. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w następnym akapicie niniejszych Warunków, Subskrybent nie może kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, przesyłać, brać udziału w przenoszeniu lub sprzedaży, reprodukować, tworzyć dzieła pochodne na podstawie, rozpowszechniać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Treść Witryny, oprogramowanie, materiały związane z Usługą w całości lub w części. Subskrybent może pobierać lub kopiować Treść Witryny dla swojej, jej lub jej normalnej działalności biznesowej, a nie dla żadnej innej osoby lub podmiotu, i pod warunkiem, że Subskrybent zachowuje wszelkie prawa autorskie i inne uwagi zawarte w takiej Treści Witryny. Subskrybent nie może wykonywać wielu kopii Treści Witryny ani w żaden inny sposób dystrybuować ani przekazywać takiej Treści Witryny żadnej innej osobie lub podmiotowi. Subskrybent przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli Subskrybent korzysta z jakiejkolwiek części Usługi do przetwarzania Treści Subskrybenta, Talent CRM będzie miał niewyłączne, ogólnoświatowe, nieodpłatne prawo do kopiowania, publikowania, wyświetlania, tłumaczenia i przechowywania Treści Subskrybenta wyłącznie w normalnych warunkach biznesowe korzystanie z Usługi (np codzienne operacje, aby usługa działała). Subskrybent oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że nie będzie korzystał z Usługi w celu przetwarzania Treści subskrybenta, które (a) naruszają, naruszają lub w inny sposób ingerują w jakiekolwiek prawa autorskie lub znaki handlowe osób trzecich, (b) są zniesławiające, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, nieprzyzwoite, grożące, nękające, nienawistne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające prawo lub prawo osób trzecich, (c) zawiera wirusa, konia trojańskiego, robaka, bombę zegarową lub inną procedurę programistyczną lub silnik, który ma na celu uszkodzenie, szkodliwie ingerować, ukradkowo przechwytywać lub przywłaszczać dowolny system, dane lub informacje lub (d) pozostaje opublikowany po powiadomieniu Abonenta, że ​​taka Treść Subskrybenta narusza którąkolwiek z sekcji od (a) do (c) tego zdania - w zakresie, w jakim nie poza jego kontrolą.

Talent CRM zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści Subskrybenta ze Strony, zawieszenia lub zakończenia prawa Subskrybenta do korzystania z Usługi w przypadku naruszenia niniejszych Warunków lub dochodzenia wszelkich innych środków zaradczych lub ulg dostępnych dla Talent CRM i / lub Witryny na zasadzie słuszności lub prawo, z dowolnego powodu (w tym między innymi po otrzymaniu roszczeń lub zarzutów od stron trzecich lub organów dotyczących takich Treści Subskrybenta lub w przypadku, gdy Talent CRM obawia się, że Subskrybent mógł naruszyć zdanie bezpośrednio poprzedzające). Wszystkie dokumenty wznowione przesłane na twoje konto przez ciebie, innego użytkownika na twoim koncie lub wnioskodawcę, mogą być odzyskane przez ciebie za pośrednictwem dostarczonego interfejsu użytkownika. Talent CRM nigdy nie odsprzeda Treści subskrybenta ani nie wykorzysta do żadnych innych celów komercyjnych. Witryna, w tym między innymi wygląd Usługi, jest chroniona prawami autorskimi © 2019 Talent CRM. Nie wolno powielać, kopiować ani ponownie wykorzystywać żadnej części HTML / CSS lub elementów projektu wizualnego bez wyraźnej pisemnej zgody Talent CRM. W przypadkach, w których takie zezwolenie jest udzielane, wszelkie obecne prawa autorskie i powiadomienia „obrazów” i tekstów („zawiadomień”) na renderowanych stronach i wychodzących wiadomościach e-mail muszą być obecne. Lokalizacja powiadomienia na stronie może ulec zmianie, o ile zawiadomienie pozostaje wyraźnie widoczne.

14. Promocje i marketing

Talent CRM oferuje Abonentowi publiczną stronę internetową w ramach Usługi (Strona Karier). Ta strona kariery ma na celu, między innymi, udostępnienie publicznie dostępnej listy ofert pracy, dlatego też korzystanie z niej nie jest prywatne. O ile nie zostanie to wyraźnie zabronione na piśmie lub w formie elektronicznej, Talent CRM może używać nazwy Twojej firmy i wspomnieć o korzystaniu z tej Usługi w komunikatach prasowych, wywiadach, materiałach promocyjnych, arkuszach sprzedaży, prezentacjach, witrynach internetowych i innych kanałach autopromocyjnych. Zgadzasz się również, że link graficzny lub tekstowy „powered by Talent CRM” może być dołączony do twoich ofert pracy lub e-maili, chyba że zdecydujesz się wyłączyć lub ukryć ten fakt. Wszelkie promocje lub rabaty obowiązują w przypadku usług, do których pierwotnie zastosowano promocję lub zniżkę; kolejne aktualizacje lub usługi dodatkowe nie gwarantują żadnych promocji ani rabatów.

15. Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która reguluje wykorzystanie danych osobowych w Witrynie oraz w związku z Usługą, i do której Abonent zgadza się być związany jako warunek niniejszych Warunków oraz korzystania z Witryny i Usługi. Abonent będzie administratorem, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu UE 2016 / 679 („RODO”), dla wszelkich danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi dotyczących wnioskodawców, potencjalnych kandydatów i osób odwiedzających Witrynę kariery. Subskrybent poprosi Talent CRM o zawarcie umowy o przetwarzanie danych (DPA), jeśli takie dane osobowe są przetwarzane przez Talent CRM. Na takie żądanie Talent CRM zaoferuje subskrybentowi umowę DPA spełniającą wszystkie wymagania określone w artykule 28 RODO.

16. Polityka dostawy elektronicznej

Zgadzasz się, że Talent CRM może przekazywać Ci wymagane powiadomienia, pchnięcia, umowy i inne informacje dotyczące Usługi drogą elektroniczną. Korzystając z Usługi, zgadzasz się również, że Talent CRM nie ponosi odpowiedzialności za nieudane elektroniczne dostarczenie wiadomości e-mail na podany przez Ciebie adres.

17. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Usługi podlegają prawu Wielkiej Brytanii, bez względu na zasady kolizyjne, a wszelkie postępowania będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Wielkiej Brytanii.

18. Różny

Niniejsze Warunki (w tym Polityka Prywatności), modyfikowane od czasu do czasu według własnego uznania Talent CRM, stanowią całą umowę między Tobą a Talent CRM w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. Talent CRM opublikuje nowe wersje Warunków na swojej stronie internetowej (https://www.talentcrm.co.uk/terms). Modyfikacje wejdą w życie pod koniec każdego okresu przedpłaconego lub podczas aktualizacji lub obniżenia. Talent CRM może wskazywać, że powyższe zmiany wejdą w życie wcześniej, w takim przypadku Abonent może natychmiast zakończyć Usługę i otrzymać zwrot wniesionych z góry opłat za zakończoną część przedpłaconego okresu. W przypadku oddzielnych umów o gwarantowanym poziomie usług lub umów o przetwarzaniu danych, umowy te zostaną dodane do niniejszych Warunków jako aneksy. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek praw przewidzianych w niniejszym dokumencie nie będzie uważane za zrzeczenie się jakichkolwiek dalszych praw wynikających z niniejszej umowy. Talent CRM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli taka awaria wynika z jakiejkolwiek przyczyny leżącej poza uzasadnioną kontrolą Talent CRM, w tym między innymi awarii lub degradacji mechanicznej, elektronicznej lub komunikacyjnej. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie, tak aby niniejsze Warunki pozostały w pełni skuteczne i wykonalne. Warunki te będą wiążące dla każdej ze stron oraz ich spadkobierców, przedstawicieli, następców i cesjonariuszy; pod warunkiem jednak, że niniejsze Warunki nie podlegają cesji ani przeniesieniu przez Stronę, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Talent CRM drugiej Strony. W wyniku niniejszych warunków nie powstaje agencja, spółka osobowa, spółka joint venture ani zatrudnienie. Pytania dotyczące Warunków należy przesyłać na hello@talentcrm.co.uk.